Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Atlantic Travel Kft.

Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Az Atlantic Travel Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 7.) , tel: +36-62-658-160, e-mail: info@atlantictravel.hu weboldal:www.atlantictravel.hu) a továbbiakban mint Atlantic Travel az ügyfelek személyes adatait kezeli.

Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza.

Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az Atlantic Travel Kft termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Atlantic Travellel utazási szerződést kötők

(utazók).

Az adatkezelés elvei

Az Atlantic Travel minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek

személyes adatait mindenkor

jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje,

azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés

teljesítése érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;

az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen,

a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy

jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

Személyes adatok védelme

Az Atlantic Travel eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló

kötelezettségeinek azzal, hogy

naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;

biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;

nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;

védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és

nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések

legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Az Atlantic Travel megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az utazó személyes

adatainak megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően az Atlantic Travel egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

Az Atlantic Travel külön figyelmet fordít a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására.

Az ilyen jellegű adatok az utazó számítógépéről az Atlantic Travel foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, az ODBC/MYSQL szoftver/technológia segítségével jutnak el.

II. Az Atlantic Travel az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől

Az Atlantic Travel a szolgáltatásával kapcsolatos megkeresés, érdeklődés, hírlevélre való

feliratkozás, utazási szerződés, egyedi ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat

gyűjti az ügyfelektől:

  1. Érdeklődés:

(a) név

 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

(b) e-mail cím (telefonszám)

 

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti

cél, szállás besorolás); résztvevő

utasok száma (gyerekek száma,

életkora)

 

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

 

  1. Hírlevélre való feliratkozás

(a) név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

(b) e-mail cím (telefonszám)

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

(c) érdeklődés tárgya (ha

alkalmazandó)

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának

pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

 

Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó

hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

3.) Utazási szerződés kötés:

(a) név; születési dátum; (úti okmány

száma)

 

Az ügyfél (utazó) beazonosításához

elengedhetetlenül szükséges adat

 

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám

Az ügyfél (utazó) későbbi eléréséhez

elengedhetetlenül szükséges adatok

 

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti

cél, szállás besorolás, ellátás,

utasok száma; gyerekek száma és

születési ideje, étkezési igények,

releváns egészségügyi adatok);

 

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges

jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított

elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

4.) Egyedi ajánlatkérés

(a) név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

(b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti

cél, szállás besorolás); résztvevő

utasok száma (gyerekek száma,

életkora)

 

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

 

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart..

5. ) Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

(a) név; születési dátum; (úti okmány

száma)

 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti

cél, szállás besorolás, ellátás,

utasok száma; gyerekek száma és

születési ideje, étkezési igények,

lényeges egészségügyi adatok);

 

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges

jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzottabb megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő (jelenleg 8 év), amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

Az Atlantic Travel a törzsutazónak az Atlantic Travel által meghatározott, üzletpolitikailag indokolt időpontokban különböző kedvezményeket nyújthat. A kedvezményre való jogosultság megalapozottságának megállapítása érdekében az Atlantic Travel a törzsutazó által a szerződéskötéskor megadott adatait mindaddig tárolja, amíg a törzsutazó azok törlését nem kéri.

Vízumkérelmek intézése

Egyes országokba történő beutazáshoz vízum szükséges. Ezen vízumok igénylésének egy részét a Atlantic Travel utasainak előzetes meghatalmazás alapján tudja intézni. A vízumkiállító hatóság által kért adatokat az Atlantic Travel továbbítja a kiállító hatóságnak. Az Atlantic Travelnél lévő ezen adatokat az Atlantic Travel az utazó hazaérkezését illetve az utazási szerződéstől való elállását követő 30 napon belül megsemmisíti.

Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül

Az Atlantic Travel az az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

 (a) az Atlantic Travel vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.:

biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(b) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);

(c) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

Szükség lehet arra, hogy az utazó személyes adatait az Atlantic Travel az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsa annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudja, illetve az utazó személyes adataihoz hozzáférhetnek az Atlantic Travel tagjai és adatkezelői, valamint szolgáltatói olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség. Emiatt, ha szükséges, az Atlantic Travel a személyes adatok címzettjei tekintetében megtesz minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik.

Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható az utazó személyes adatainak megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz az Atlantic Travel az utazó külön hozzájárulását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adattovábbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek. Ilyen különösen az, hogy az adatok címzettjének országában jogosulatlan harmadik felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és lehet, hogy nem tudja gyakorolni az utazót megillető jogokat és/vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az utazó személyes adatait és személyiségi jogait.

Az Atlantic Travel jogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben

az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és

a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult.

Minőségbiztosítási háttér információ

Az Atlantic Travel az utazó utazás során tanúsított jogsértő, illetve szerződésszegő magatartásának tényét és körülményeit rögzíti és az adott esetre vonatkozó igényérvényesítési, illetve elévülési idő lejártáig megőrzi. Az Atlantic Travel a szolgáltatásának szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban bejelentett, benyújtott megalapozott vagy megalapozatlan kifogás tényállását a benyújtó utazó szerződéskötéskor megadott adataival egyetemben a panasz kivizsgálásának lezárásáig, az igényérvényesítés jogerős befejezéséig, illetve az általános elévülési idő lejártáig tárolja.

Az Atlantic Travel jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme érdekében a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves elévülési idő lejártáig megőrzi azon utazó adatait, aki az Atlantic Travel szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez, illetve a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az Atlantic Travelt, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg.

Az Atlantic Travel jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme, illetve kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében megőrzi azon utazó adatait,

- aki az Atlantic Travel szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez, - a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az Atlantic Travelt, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg,

- az utazás során olyan magatartást tanúsít, vagy olyan fizikai/mentális hiányossággal rendelkezik, amellyel veszélyezteti az utazási szerződés teljesítését, a többi utazó kényelmét, biztonságát, nyugalmát, személyiségi jogait.

A megőrzés időtartama az általános elévülési időtartama (5 év), legfeljebb a számvitelről szóló törvényben előírt 8 év.

Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást az Atlantic Travel által kezelt személyes adatairól:

e-mail cím: info@atlanticrtravel.hu

telefonszám: +36-62-658-160

levelezési cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 7.

III. Az ügyfél, az utazó jogai

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Az ügyfél írásban kérheti, hogy az Atlantic Travel tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.

Az Atlantic Travel a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:

az anonim adatokra;

a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Atlantic Travel a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes

adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Atlantic Travel 3000 Ft/adat, vagy tájékoztatás díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás

átadása/megküldése előtt köteles megfizetni az Atlantic Travel számlája alapján.

A helyesbítéshez való jog

Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.

A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Nem terjed ki

az anonim adatokra,

a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Atlantic Travel az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy

módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Az Atlantic Travel a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.

Az Atlantic Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait,

amennyiben azokat az Atlantic Travel kezeli és

az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve

a személyes adatok kezelése nem szükségesek az Atlantic Travel által meghatározott

célokra,

az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,

nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,

az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Atlantic Travel kezeli a személyes adatait, és az ilyen

személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél

tiltakozásával szemben,

a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.

Az Atlantic Travel az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az Atlantic Travel a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.

Az Atlantic Travel korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.

Az Atlantic Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Atlantic Travel az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben

az Atlantic Travelnek a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és

az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Atlantic Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek az Atlantic Travel

jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve

az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak Atlantic Travel által

történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél

tiltakozásával szemben.

Az Atlantic Travel az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az Atlantic Travel a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén az Atlantic Travel

tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Atlantic Travel az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa az Atlantic Travel adatkezelésébe átadott személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.

Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy

továbbítsa/továbbítassa.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait

megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot az Atlantic Travel megnevezett

kapcsolattartójával.

Az ügyfél az Atlantic Travel adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

Adatkezelésért felelős személy az Atlantic Travel utazási irodánál:

Név: Imre Anita

Telefonszám: +36-62-658-160

E-mail cím: info@atlantictravel.hu

Levelezési cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 7.